شماره حساب های کارگزاری

بانک ملی

کد شعبه : 695

نام شعبه : بورس

شماره حساب : 102461300000

IR930170000000102461300000

بانک ملت

کد شعبه : 1262059

نام شعبه : بورس

شماره حساب : 3236943152

IR810120000000003236943152

بانک سامان

کد شعبه : 849

نام شعبه : سعادت آباد

شماره حساب : 1-201656-40-849

IR080560084904000201656001

بانک تجارت

کد شعبه : 790

نام شعبه : بورس

شماره حساب : 79008559

IR200180000000000079008559

بانک شهر

کد شعبه : 6104995

نام شعبه : سعادت آباد

شماره حساب : 1001000552367

IR810610000001001000552367

بانک پاسارگاد

کد شعبه : 5702098

نام شعبه : الوند

شماره حساب : 209-110-11507482

IR7105700209110115074820011

بانک پارسیان

کد شعبه : 1039

نام شعبه : حافظ شمالی

شماره حساب : 210002016005

IR570540103902100020167005

بانک اقتصاد نوین

کد شعبه : 106

نام شعبه : حافظ

شماره حساب : 10600200119120000

IR980550010600200119120001

بانک ملت

کد شعبه :-

نام شعبه : بورس کالا

شماره حساب : 1972690741

شماره شبا:-

بانک سامان

کد شعبه :-

نام شعبه : آتی کالا

شماره حساب : 8498412016561

شماره شبا:-