جزئیات خبر

Image
چهارشنبه 13 بهمن 1400

آشنایی با افزایش سرمایه و روش های آن

یکی از تصمیماتی که در مجمع فوق العاده شرکت اتخاذ می شود، افزایش سرمایه است که جهت تامین مالی شرکت صورت می گیرد. به طور کلی پیشنهاد تغییر در سرمایه شرکت به همراه طرح توجیهی افزایش سرمایه، توسط هیات مدیره به مجمع فوق العاده شرکت ارائه می شود. همچنین هیات مدیره روش افزایش سرمایه و محلی که مبلغ افزایش سرمایه قرار است از آنجا تامین شود را نیز مشخص ساخته و به مجمع پیشنهاد می کند. در صورت تصویب مجمع فوق العاده، اجازه افزایش سرمایه شرکت صادر شده و هیات مدیره پس از طی مراحل قانونی و جلب رضایت سازمان بورس، اقدام به ثبت افزایش سرمایه می نماید.

سرمایه یک شرکت سهامی از ضرب تعداد سهام در ارزش اسمی سهام شرکت بدست می آید. هرچند طبق ماده 29 قانون تجارت، سقف ارزش اسمی هر سهم شرکت های سهامی عام، 10000 ریال تعیین شده است ولی ارزش اسمی هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس کشور ما، 1000 ریال می باشد.

با توجه به رابطه فوق، سرمایه یک شرکت را می توان با افزایش ارزش اسمی و یا افزایش تعداد سهام شرکت، افزایش داد. در کشور ما، شرکت های پذیرفته شده در بورس، معمولا افزایش سرمایه را از طریق افزایش تعداد سهام خود (صدور سهام جدید) انجام می دهند.

به طور کلی راه های افزایش سرمایه شرکت ها عبارتند از:

الف) افزایش مبلغ اسمی سهام موجود

ب) صدور سهام جدید از سه روش: یک) از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران. دو) از طریق سود انباشته و اندوخته ها. سه) از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

روش های افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید:

در افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، به سهامدارانی که تا تاریخ مجمع فوق العاده ای که جهت تصویب افزایش سرمایه برگزار می شود، سهامدار شرکت بوده باشند، برحسب مورد سهام جایزه یا حق تقدم یا هر دوی آنها تعلق می گیرد. البته چون در ایران نماد شرکت ها در بورس، یک روز کاری پیش از برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه، بسته می شوند و قابلیت معامله آن سهم ها دیگر وجود نخواهد داشت، به کسانی که تا یک روز کاری پیش از مجمع فوق العاده افزایش سرمایه، سهامدار شرکت بوده باشند، سهام جایزه یا حق تقدم تعلق می گیرد. به این تاریخ یعنی یک روز کاری پیش از مجمع، تاریخ موثر نیز گفته می شود.

روش های افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید عبارتند از:

روش اول: افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

روش دوم : افزایش سرمایه از طریق سود انباشته و اندوخته ها

روش سوم : افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها