سهامداران

سهامداران کارگزاری

ردیف نام شرکت نماینده سمت
1 شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان فرامرز طاهری عضو هیات مدیره
2 شرکت سرمایه گذاری گسترش سامانه نوین عبداله رجبی خانقاه مدیرعامل و عضو هیات مدیره
3 شرکت سرمایه گذاری اندیشه سازان فرهنگ نوید قدوسی عضو هیات مدیره
4 شرکت تدبیرگران جهان مهدی افنانی نایب رئیس هیات مدیره
5 شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان علی پرتوی رئیس هیات مدیره