سهامداران

سهامداران کارگزاری

ردیف نام شرکت نماینده سمت
1 شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان آقای محمد حیدری عضو موظف ورئیس هیات مدیره
2 شرکت سرمایه گذاری گسترش سامانه نوین آقای اردشیر مردان پور پینوندی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
3 شرکت سرمایه گذاری اندیشه سازان فرهنگیان آقای ناصر آقاجانی عضو موظف هیات مدیره
4 شرکت تدبیرگران جهان آقای عبدالله رجبی خانقاه عضو موظف هیات مدیره
5 شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان آقای مهدی گودرزی عضو غیرموظف هیات مدیره