اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

دکتر عبداله رجبی خانقاه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
علی پرتوی
رئیس هیئت مدیره
مهدی افنانی
نایب رئیس هیئت مدیره
فرامرز طاهری
عضو هیئت مدیره
نوید قدوسی
عضو هیئت مدیره

مدیران

بهزاد جوان بخت
مدیر مالی
کارشناسی ارشد حسابداری
حسن بازرجانی
مدیر اداری و منابع انسانی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مسعود محمدی
مدیر معاملات
کارشناسی ارشد اقتصاد
یاسر مومنی طاهری
مدیر کالا و انرژی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
میثم فهیمی
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
امید ارجمندنیا
مدیر پذیرش
کارشناسی مدیریت بازرگانی