اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

آقای رجبی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای پرتویی
رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف
آقای افنانی
نایب رئیس و عضو غیرموظف
آقای طاهری
عضو غیرموظف هیئت مدیره
آقای قدوسی
عضو غیرموظف هیئت مدیره

مدیران

الناز ملکی
مدیر واحد کالا و انرژی
کارشناسی ارشد علوم تربیتی
بهزاد جوان بخت
مدیر مالی
کارشناسی ارشد حسابداری